Poučení o průběhu exekučního řízení

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor (zásadně i exekutorský koncipient či kandidát) je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

Vyrozumění o zahájení exekuce (usnesení o nařízení exekuce) se doručí oprávněnému a povinnému do vlastních rukou. Odepře-li povinný písemnosti přijmout, jsou doručeny dnem, kdy jejich přijetí bylo odepřeno; o tom musí být povinný poučen doručovatelem.

Účastník řízení má právo vyjádřit se k osobě exekutora dle ustanovení § 29 zák. č. 120/2001 Sb.

Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce (usnesení o nařízení exekuce) nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného. Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při provádění exekuce se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.

Exekuci podléhají všechny movité věci, které má povinný popřípadě manžel povinného ve svém bytě, sídle, místě podnikání, nebytových prostorách nebo provozních místnostech. Za byt povinného se považuje trvalé bydliště povinného nebo místo, kde se sám nebo s dalšími osobami prokazatelně zdržuje.

Exekuci podléhají všechny peněžní prostředky nalezené v uvedených prostorách či při osobní prohlídce povinného, a to v rozsahu převyšujícím částku odpovídající dvojnásobku životního minima stanoveného zvláštním právním předpisem.

Vyžaduje-li to účel exekuce, je ten, kdo provádí exekuci, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.

Povinný umožní tomu, kdo provádí exekuci, přístup na všechna místa, kde se nalézají movité věci podléhající exekuci. Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí exekuci, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí exekuci, oprávněn zjednat si do bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

Tomu, kdo by v rozporu s tímto poučením neumožnil provést exekutorovi požadované úkony nebo kdo by rušil pořádek při provádění úkonu nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta do výše 50.000,-Kč, pro hrubé porušení pořádku může být exekutorem vykázán z místa provádění úkonu.

Novinky

Dražba 196EX 502/09-263 odročena na 16.7.2024 v 10:00 hod.

9.4.2024 | Dražba 196EX 502/09-263 se odročuje na 16.7.2024 v 10:00 hod.

Dražba 196EX 3185/09-279 odročena na 28.5.2024 v 10:00 hod.

14.3.2024 | Dražba 196EX 3185/09-279 se odročuje na 28.5.2024 v 10:00 hod.

Dražba 196EX 502/09-411 odročena na 9.4.2024 v 10:00 hod.

21.2.2024 | Dražba 196EX 502/09-411 se odročuje na 9.4.2024 v 10:00 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies