Přidána dražba nemovitosti 196EX 4050/06-242 do sekce Dražby

28.9.2015

Posuzované pozemky tvoří souvislou plochu, která je svažitá s orientací k severu a výhledem do údolí. Přesto, že v katastru nemovitostí jsou plochy převážně evidovány jako trvalý travní porost popřípadě orná půda a jsou v současné době k tomuto účelu také užívány, dle územního plánu obce Bystřička se jedná o

navrhované plochy pro smíšenou obytnou výstavbu. Na základě této informace a celkového umístění pozemků uvnitř zastavěné části obce Bystřička, budou tyto pozemky částečně oceněny jako stavební místo.

a) zemědělské pozemky a neplodná půda parcelní číslo 364, 365/1 a 365/3 v k.ú. Bystřička II. Pozemek parcelní číslo 364 – ostatní plocha, neplodná půda tvořící v současné době v úzkém pruhu svah na jižní hranici posuzovaného území, pozemek parcelní číslo 365/3

– trvalý travní porost v současné době užívaný jako šotolínová komunikace a část pozemku parcelní číslo 365/1 – orná půda v části, která není využitelná jako stavební plocha z důvodů ochranných pásem el. vedení popřípadě nevhodného tvaru. Celkově je plocha pozemků svažitá s orientací k severovýchodu.

Pozemky jsou obhospodařovány individuálně, slouží v současné době jako pastvina.

b) stavební pozemek parcelní číslo 365/1 v k.ú. Bystřička II.

Část pozemku parcelní číslo 365/1 – orná půda, který je v platném územním plánu obce Bystřička veden jako navrhovaná zastavitelná plocha pro účely smíšené obytné výstavby, v částech kde výstavbu

neomezují ochranná pásma inženýrských sítí, popřípadě kde tvar pozemku neomezuje možnost výstavby. K pozemku je přivedena kanalizace, plyn i veřejný vodovod. Na pozemku parcelní číslo 364 se také nachází rozvodní skříň el. energie, přes kterou je možnost připojení el. energie. Nedaleko hranice pozemku je položen telekomunikační kabel. Z hlediska zakládání staveb jsou základové podmínky zhoršeny sníženou únosností, vyžadující případný zvláštní způsob založení stavby. Z hlediska umístění v obci je pozemek dopravně dostupný po místní asfaltové komunikaci ve vlastnictví obce. Obec Bystřička nemá zpracovanou cenou mapu stavebních pozemků. Na pozemku se v současné době dle místního šetření nachází dočasná stavba, dřevěná zemědělská budova (ustájení ovcí), vybudována bez stavebního povolení a v rámci ocenění pozemků nebude tato stavba z hlediska své povahy a technického stavu brána v potaz.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor