Přidána dražba nemovitosti 196EX 2738/05-545 do sekce Dražby

20.12.2015

Předmětné pozemky spolu přímo nesouvisí. Pozemek p. č. 691/4 v k. ú. Líšnice u Sepekova, obec Sepekov se nachází v severní části katastrálního území v nadmořské výšce cca 450 m a společně s několika málo pozemky tvoří malý lesní komplex uprostřed zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Druhý pozemek p. č. 1320/10 v k. ú. Líšnice u Sepekova, obec Sepekov se nachází u jižní hranice katastrálního území v nadmořské výšce cca 520 m a společně s dalšími lesními pozemky nacházející se ve shodném katastrálním území a sousedním katastrálním území Křižanov u Branic tvoří lesní komplex. Tento pozemek ze všech stran navazuje na lesní pozemky, na kterých se nachází porosty lesních dřevin. Vzhledem k podloží a přírodním podmínkám (zejména nadmořské výšce) lze říci, že předmětné pozemky mohou trpět nedostatkem spodní vody. Podle předloženého výpisu KN se vždy jedná o lesní pozemky. Uvedené pozemky se nachází v přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská pahorkatina, ve 3. lesním vegetačním stupni (dubobukový), jsou zařazeny do dvou edafických řad – živná a kyselá, třech edafických kategorií svěží (S), normální (K - kyselá) a uléhavá kyselá (I), do souboru lesních typů 3K (kyselá dubová bučina) a 3I (uléhavá kyselá dubová bučina), a do cílových hospodářských souborů 41 (hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh ), 43 (hospodářství kyselých stanovišť středních poloh) a 45 (hospodářství živných stanovišť středních poloh). Oba lesní pozemky jsou zařazeny do kategorie lesa hospodářského (§ 9 lesního zákona). V LHO jsou lesní pozemky součástí porostů 56Fb a 57Bg. Podle LHK je porost 56Fb tvořen pouze jednou porostní skupinou 56Fb10 a porostní skupina 57Bg se skládá ze čtyř porostních skupin 57Bg4a/1, 57Bg4b, 57Bg5, 57Bg10, 57Bg11.
Všechny předmětné pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsány na jednom listu vlastnictví (LV) č. 781 pro k. ú. v k. ú. Líšnice u Sepekova, obec Sepekov, Okres Písek.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor