Přidána dražba nemovitosti 196EX 2225/12-247 do sekce Dražby

4.9.2017

I) Nemovité věci evidované na LV č. 135, k.ú. Hořany u Kutné Hory
Na základě požadavku objednavatele jsou předmětem ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č.  66 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:  Hořany,  č.p.  30, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 66), pozemku p.č. 67-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. 67), pozemku p.č. 68-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hořany, č.p. 27, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 68), a dále pozemku p.č.  69 -zahrada, pozemku p.č.  70-ovocný sad, pozemku p.č. 393-orná půda a pozemku p.č. 422-orná půda, vše v k.ú. Hořany u Kutné Hory, obec Miskovice, okres Kutná Hora.
Jedná se o ocenění souboru rodinných domů nacházejících se v zastavěné, okrajové části obce Miskovice, v místní části Hořany, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 121/2 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. 
Dle  sdělení  účastníka  místního  šetření  v  obci  Miskovice  je  možné  napojení  na  tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. 
Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. 
a) Rodinný dům č.p. 30 s příslušenstvím a pozemky   
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hořany 30, 284 01 Miskovice -Hořany.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. 
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně  procházel  jen  běžnou  údržbou  prvků  krátkodobých  životností.  Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
b) Rodinný dům č.p. 27 s příslušenstvím a pozemky   
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hořany 27, 284 01 Miskovice -Hořany.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. 
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně  procházel  jen  běžnou  údržbou  prvků  krátkodobých  životností.  Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
c) Objekt bez čp/če -zem. stav s příslušenstvím a pozemky   
Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt zřejmě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. 
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. 
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých  životností.  S  ohledem  na  celkový  technický  stav,  stáří,  provedení  a  výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako mírně zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: 
a) vedlejší stavby: 
Vedle rodinného domu č.p. 30 (pohled z přístupové komunikace) se nachází vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. 
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
-oplocení 
-zděná zídka
-dřevěná vrata 
-dřevěná vrátka
-přístupový chodník betonový a kamenný
-zpevněné asfaltové plochy
-přípojky IS
d) Pozemky p.č. 393 a p.č. 422
Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 393-orná půda a pozemku p.č. 422-orná půda, vše v k.ú. Hořany u Kutné Hory, obec Miskovice, okres Kutná Hora.
Pozemek p.č.  393 je situován  ve  východní  části  katastrálního  území  s  přístupem  po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 392 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Miskovice, č. p. 26, 28501 Miskovice. 
Pozemek p.č.  422 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 436 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5.
Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. 
II) Nemovité věci evidované na LV č. 858, k.ú. Kutná Hora
Jedná se o ocenění pozemku p.č. 3990/3 -trvalý travní porost, pozemku p.č. 4573/1-orná půda a pozemku p.č.  4574/1-zahrada, vše v k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, které jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek. 
Pozemek p.č.  3993/3 je přístupný po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3993/2 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a dále přes pozemek p.č. 400 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora. 
Pozemky p.č.  4573/1  a  p.č.  4574/1 jsou přístupné po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3993/2 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a dále přes pozemky jiných vlastníků.
Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemcích p.č. 4573/1 a p.č. 4574/1 se nachází náletové porosty plevelného charakteru.
III) Nemovité věci evidované na LV č. 113, k.ú. Dolany u Červených Peček
Jedná se o ocenění pozemku p.č.  600-orná půda, vše v k.ú. Dolany u Červených Peček, obec Červené Pečky, okres Kolín, který je situován ve východní části katastrálního území s přístupem  po  zpevněné  komunikaci  na  pozemku  p.č.  546 -ostatní  plocha,  který  je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. 
Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 
IV) Nemovité věci evidované na LV č. 1066, k.ú. Kolín
Jedná se o ocenění pozemku p.č.  1301/7-orná půda a pozemku p.č.  3202/1-orná půda, LV č. 1066, vše v k.ú. Kolín, obec Kolín, okres Kolín, které jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. 
Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. 
Dle  místního  šetření,  informací  objednavatele  a  dle  dalších  dostupných  podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. 
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor