Dražby nemovitostí

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

 • Spisová značka: 196EX 603/09-230
 • Datum konání dražby: 31.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.300,− Kč
 • Nejnižší podání: 10.200,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
 • Adresa objektu: Štěpánkovice, Štěpánkovice, okres Opava
 • Okres: Opava
 • Popis:
Pozemek slouží k zemědělským účelům. Výměra pozemku činí 5.073 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy NZ - plochy zemědělské. Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K pozemku se lze dostat přes obecní pozemky. Pozemek je situovaný na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované
služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou ve vzdálenějším okolí objektu.
Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,02 MB)

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 189/17-57
 • Datum konání dražby: 27.6.2019 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 225.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 150.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Daskabát
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Pozemky se z hlediska územního plánu obce nacházejí v nezastavitelném území. Pozemky p.č. 992, 1281, 1289 a 1297 jsou nezpevněnými polními komunikacemi. Pozemky p.č. 991 a 1280 jsou zemědělsky využívané, na části pozemku p.č. 991 se nacházejí náletové porosty.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,91 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 3115/06-307
 • Datum konání dražby: 18.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 778.330,− Kč
 • Nejnižší podání: 518.887,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 180.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Raškovice 159, 739 04 Raškovice
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:
I) Rodinný dům č.p. 159 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 241, p.č. St. 236, p.č. 225/6, p.č. 226/6, p.č. 226/8, p.č. 227/5 a p.č. 231/16
Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Raškovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Raškovice 159, 739 04 Raškovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci
na pozemcích p.č. 1384/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 225/6 - trvalý travní porost, který je v podílovém vlastnictví povinného (dle sdělení referenta silničního správního řádu obce Raškovice se na pozemku nachází těleso zpevněné pozemní místní komunikace I. třídy, která je zahrnuta v pasportu komunikací obce a na obou koncích navazuje na krajské silnice III. tříd).
Je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze  uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 236 se nachází stavba bez čp/če - zem. stav. Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné tuto jednoznačně identifikovat a zaměřit.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce

- vrátka z ocelové konstrukce

- studna

- přípojky IS

Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

II) Pozemky p.č. 231/82 a p.č. 231/85

Jedná se o pozemek p.č. 231/82 - trvalý travní porost, a dále pozemek p.č. 231/85 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Raškovice, obec Raškovice, okres Frýdek-Místek, které jsou situovány v okrajové, zastavěná části obce, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1386/1 - ostatní

plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle platného územního plánu obce Raškovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách Moravskoslezského kraje) jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „NS - plocha smíšená nezastavěného území“. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,65 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 3156/12-163
 • Datum konání dražby: 12.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.520.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 400.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,
 • Adresa objektu: Malé dráhy 53, 664 61 Opatovice
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Opatovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Malé dráhy 53, 664 61 Opatovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě
(komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 54/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. 

Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Z části byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lzeuvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,41 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 801/14-90
 • Datum konání dražby: 17.1.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 750.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 500.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 180.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
 • Adresa objektu: Zlechov 511
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Zlechov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům se nachází na adrese Zlechov č.p. 511, 687 10 Zlechov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 38/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Zlechov, č.p. 540, 687 10 Zlechov.   Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.   Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.  Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).  

Bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: 

a) vedlejší stavby:  Za rodinným domem, při levé hranici pozemku (pohled z příjezdové komunikace), je situována přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.   b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - vrata dřevěná - zpevněné plochy (betonové) - přípojky IS 

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Znalecký posudek (0,54 MB)

Usnesení o odročení  (0,22 MB)

1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další poslední
Celkem: 42 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor