Dražby nemovitostí

9/16 orné půdy Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb

 • Spisová značka: 196EX 916/06-348
 • Datum konání dražby: 26.2.2020 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 154.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 102.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
 • Adresa objektu: Mnichov u Mariánských Lázní, Mnichov, okres Cheb
 • Okres: Cheb
 • Popis:

Pozemky jsou situované v katastrálním území Mnichov u Mariánských lázní. Pozemky byly rozděleny na dva typově obdobné soubory, které společně tvoří funkční celek, a to pozemky situované v intravilánu obce parc. č. 46/3 a 858/2, které jsou vymezeny dle územního plánu obce jako pozemky k možné zástavbě, a dále pozemky parc. č. 548/2, 1983, 1994 situované mimo zastavitelnou část obce – pozemky s využitím dle územního plánu jako zemědělské (orná půda, lesní pozemky).

Parc. č. 46/3 a 858/2 – jsou situovány na východním okraji obce v její zastavitelné části. Pozemky jsou dle územního plánu určeny k možné výstavbě. Pozemky jsou bez pozemkových úprav, v současné době v části bez využití, v části oplocené pro výběh hosp. zvířat. Na části pozemků náletové dřeviny. Na pozemku parc. č. 46/3 vázne věcné břemeno provozování, údržby a oprav kanalizačního řadu pro Obec Mnichov. Pozemky mírně svažité bez oplocení.  

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek (5,04 MB)

9/16 orné půdy Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb 9/16 orné půdy Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb 9/16 orné půdy Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb

9/16 louky Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb

 • Spisová značka: 196EX 916/06-347
 • Datum konání dražby: 26.2.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 935.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 623.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
 • Adresa objektu: Mnichov u Mariánských Lázní, Mnichov, okres Cheb
 • Okres: Cheb
 • Popis:

Pozemky jsou situované v katastrálním území Mnichov u Mariánských lázní. Pozemky byly rozděleny na dva typově obdobné soubory, které společně tvoří funkční celek, a to pozemky situované v intravilánu obce parc. č. 46/3 a 858/2, které jsou vymezeny dle územního plánu obce jako pozemky k možné zástavbě, a dále pozemky parc. č. 548/2, 1983, 1994 situované mimo zastavitelnou část obce – pozemky s využitím dle územního plánu jako zemědělské (orná půda, lesní pozemky).

Parc. č. 548/2, 1983, 1994 – jsou situovány mimo zastavitelnou část obce, jedná se o dobře přístupné, mírně svažité zemědělské pozemky. Parc. č. 1994 a 548/2 s lesními porosty – jedná se o remíz či pás u lesa; parc. č. 1983 je trvalý travní porost – dle územního plánu jako orná půda.

Dostupnost obchodů je v obci nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu. V obci je zastávka autobusových spojů.  

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (5,04 MB)

9/16 louky Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb 9/16 louky Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb 9/16 louky Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb

Dražba lesního pozemku Brumovice u Opavy, okres Opava

 • Spisová značka: 196EX 552/18-61
 • Datum konání dražby: 19.2.2020 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 225.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 150.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
 • Adresa objektu: k.ú. Brumovice u Opavy, obec Brumovice, okres Opava
 • Okres: Opava
 • Popis:

Objekt je lesní pozemek, rozloha pozemku činí 6.379 m2 . Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako plochy lesů.

Na pozemku se nachází smíšený lesní porost (jasan, borovice, javor klen, smrk, modřín, dub letní) ve věku od 7 do 100 let. Pozemek je bez oplocení, je mírně svažitý až svažitý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Objekt je umístěn na severním okraji obce. Charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola a pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku.

V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (4,91 MB)

Dražba lesního pozemku Brumovice u Opavy, okres Opava Dražba lesního pozemku Brumovice u Opavy, okres Opava Dražba lesního pozemku Brumovice u Opavy, okres Opava Dražba lesního pozemku Brumovice u Opavy, okres Opava

Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín

 • Spisová značka: 196EX 5868/08-241
 • Datum konání dražby: 19.2.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 13.280,− Kč
 • Nejnižší podání: 8.854,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,
 • Adresa objektu: 1. Pozemky leží na adrese Vesec u Sobotky, Libošovice, okres Jičín 2. Pozemek leží na adrese Sobotka
 • Okres: Jičín
 • Popis:

1. Pozemky parc. č. 737/42, 737/61, 737/62, 737/63 a 599/5 k.ú. Vesec u Sobotky. Jedná se o zemědělsky využívané pozemky ve větším půdním celku, bez staveb a trvalých porostů, mimo zastavěnou část obce, nezahrnuté do územního plánu. Pozemky 737/42 – 737/63 se nacházejí západně od Vesce. Z jižní strany jsou lemovány lesem. P.p.č. 599/5 se nachází v rohu pole u křižovatky silnic do Libošovic a Podkosti. 2. Pozemek p.č. 2496/6 – vodní plocha k.ú. Sobotka se nachází vpravo od silnice, procházející kolem koupaliště pod Humprechtem směrem na Podkost. Pozemek tvoří koryto slabého vodního toku s náletovými porosty.

3. Pozemek p.č. 477/1 – lesní pozemek k.ú. Nepřívěc sousedí ze severní strany s p.p.č. 2496/6 k.ú. Sobotka. Dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný pozemek je porostlý starými jasany, olšemi a černým topolem s podrostem náletových listnatých dřevin. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (6,80 MB)

Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín

1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1542/18-78
 • Datum konání dražby: 13.2.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 780.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 520.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Lužická 392/12, 779 00 Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Jde o bytovou jednotku dispozičně 3+1, nacházející se ve 4.nadzemním podlaží panelového objektu s jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, částečně zasunovací, podlahy jsou z PVC a koberců. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo, umakartové jádro. Kuchyň je s linkou, plynový sporák. Vytápění je ústřední dálkové, vč.teplé vody. Výtah v domě je nový. Schody jsou terasové. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Je z roku 1977. Byt je v původním stavu. Stav bytu je průměrný, údržba dostatečná. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,24 MB)

Dodatek k ZP (0,01 MB)

1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc 1/2 bytová jednotka 3+1 Povel, okres Olomouc

první 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 31 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 916/06-348 do sekce Dražby

23.1.2020 | Dražba 196EX 916/06-348 se bude konat dne 26.2.2020 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 916/06-347 do sekce Dražby

23.1.2020 | Dražba 196EX 916/06-347 se bude konat dne 26.2.2020 v 10:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 552/18-61 do sekce Dražby

6.1.2020 | Dražba 196EX 552/18-61 se bude konat dne 19.2.2020 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc